เซ็กซ์สุขสม…ชีวิตสดใส

อ่านแล้วโหวตด้วย ชอบไหม?

เซ็กซ์สุขสม…ชีวิตสดใส ผลสำรวจล่าสุดด้านสุขภาพทางเพศในเอเชีย-แปซิกฟิกรวมถึงไทย ชี้ “ระดับความแข็งของเพศชายส่งผลสำคัญต่อระดับความสุขสมทางเพศ สุขภาพและสุขภาวะที่ดีโดยรวม” ของทั้งชายและหญิง 57% ของชายและ 64% ของหญิง ไม่ได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่ในกิจทางเพศ ● เปอร์เซ็นต์การให้ความสำคัญกับเรื่องเพศ เทียบกับ ระดับความพึงพอใจที่ได้รับ: ชายอินเดียสุขสมสูงสุด (73:70) ไทยอยู่ในระดับกลางค่อนข้างต่ำ (30:30) ญี่ปุ่นรั้งท้ายไร้สุข (45:10) ● แบ่งเกรดความแข็งแกร่งของเพศชายเป็น 4 ระดับ แนะชายควรพัฒนาสู่ระดับเกรด 4 ความสุขสมอย่างแท้จริงสำหรับตนและคนรัก การสำรวจดังกล่าวทำในชายหญิงอายุระหว่าง 25-74 ปีที่มีกิจกรรมทางเพศในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมารวมจำนวน 3,957 คน (ชาย 2,016 คน หญิง 1,941 คน) รวม 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ และไทย พบว่า “การให้ความสำคัญกับเรื่องเพศ” ของผู้คนในภูมิภาค สวนทางกับ “ระดับความสุขสมที่ได้รับ” : ชายหญิงอินเดียสุขสมด้านเพศสูงสุด (70%) ไทยอยู่ในระดับกลางค่อนข้างต่ำ (30%) ญี่ปุ่นรั้งท้ายไร้สุขด้านเพศ (10%) ถ้าจะถามว่า….แล้วสำรวจไปทำไม คำตอบก็คือ…เพื่อที่จะหาข้อมูลพื้นฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับเซ็กซ์ของ คนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีธรรมเนียมวัฒนธรรมในความคิดไม่เหมือนคนทางตะวันตก ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเซ็กซ์ของคนตะวันตกอาจไม่เหมาะที่จะนำมาใช้โดย เลียนแบบมาทั้งหมด รวมทั้งความคิดเห็นของชายหญิงนั้น….มักจะแตกต่างกันเสมอ การสำรวจสุขภาพทางเพศยังเป็นการสำรวจพื้นฐานของสุขภาพโดยรวมด้วย เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ชายที่มีสุขภาพทางเพศดีมีสมรรถนะทางเพศที่แข็งแกร่งสมชายชาตรี ก็มักจะมีสุขภาพโดยทั่วๆ ไปดีด้วย แถมเป็นคนที่มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่สุขภาพทางเพศไม่ค่อยจะดีนัก จากการสำรวจพบว่า ความพึงพอใจในเรื่องเพศสัมพันธ์นำไปสู่ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบโดยรวมของ ชีวิต และความแข็งแกร่งของอวัยวะเพศชายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความพึงพอใจทางเพศของ หญิงและชาย ในความเป็นจริงความพึงพอใจในเรื่องระดับความแข็งของอวัยวะเพศชาย (erection hardness) นำไปสู่ความพึงพอใจที่มากขึ้นในทุกๆ ด้านของประสบการณ์ทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการถึงจุดสุดยอด การเล้าโลม การร่วมเพศ หรือความรู้สึกดึงดูดเข้าหาคนรัก การสำรวจสุขภาพทางเพศและสุขภาวะโดยรวมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกซึ่ง ดำเนินการใน 13 ประเทศนี้พบว่าผู้ชายเพียง 55% กล่าวว่าตนมีระดับการแข็งตัวเต็มที่ (EHS เกรด 4) 24% มีระดับการแข็งตัวไม่แกร่งเต็มที่ (EHS เกรด 3) และที่เหลือเป็นผู้ที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (EHS เกรด 2 หรือ 1) พบว่า ผู้ ชายที่อวัยวะเพศมีระดับการแข็งตัวไม่แกร่งเต็มที่ จะมีความพึงพอใจเรื่องเพศและประสบการณ์ด้านต่างๆ ทางเพศน้อยกว่า รวมทั้งคิดในแง่บวกในเรื่ององค์ประกอบของชีวิตโดยรวมต่ำกว่า เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีอวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่ การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อ สุขภาพทางเพศในภูมิภาค รวมถึงเพื่อยกระดับความเข้าใจเรื่องความสำคัญของสุขภาพทางเพศ และสุขภาวะโดยรวมในชีวิต ● เกรด 1 (EHS 1) คือ การที่อวัยวะเพศตื่นตัว ขยายขนาดพองขึ้นแต่ไม่แข็ง (อาการอีดีระดับรุนแรง) ● เกรด 2 (EHS 2) คือ การที่อวัยวะเพศแข็งตัว แต่ไม่เพียงพอที่จะสอดใส่เมื่อมีเพศสัมพันธ์ (อาการอีดีระดับปานกลาง) ● เกรด 3 (EHS 3) คือ การที่อวัยวะเพศแข็งตัวไม่เต็มที่ แต่เพียงพอที่จะสอดใส่ได้ (อาการอีดีระดับต้น) ● เกรด 4 (EHS 4) คือ การที่อวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่ ทำให้สามารถร่วมรักได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย และเป็นเป้าหมายของการรักษาอาการอีดี (ปลอดจากอาการอีดี) ผลการสำรวจพบว่า คนที่พึงพอใจในระดับความแข็งของอวัยวะเพศของตนมากกว่ามีแนวโน้มมากกว่าที่จะ รู้สึกพึงพอใจในด้านอื่นนอกจากเรื่องเซ็กซ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรักและโรแมนซ์ชีวิตครอบครัวและบทบาทของตนในฐานะคู่ สมรส/คู่รัก ผลสำรวจที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ ● เปอร์เซ็นต์ “การให้ความสำคัญกับเรื่องเพศ” เทียบกับ “ระดับความพึงพอใจที่ได้รับ” – ชาย อินเดียสุขสมด้านเพศสูงสุด (75:73) ไทยอยู่ในระดับกลางค่อนข้างต่ำ (29:30) ประเทศที่ผลลัพธ์สวนทาง ได้แก่ ฟิลิปินส์ (80:58) ออสเตรเลีย (70:40) นิวซีแลนด์ (62:41) มาเลเซีย (64:38) สิงคโปร์ (60:34) จีน (39:25) รั้งท้ายด้วยเกาหลี (77:19) และญี่ปุ่น (45:10) – หญิง อินเดียครองแชมป์สุขสมด้านเพศสูงสุด (57:65) จีนและไทยอยู่ในระดับกลางค่อนข้างต่ำ แต่สมดุลย์ (คือ 22:21 และ 19:16) ประเทศที่ผลลัพธ์สวนทาง ได้แก่ ออสเตรเลีย (70:40) นิวซีแลนด์ (62:40) สิงคโปร์ (59:37) ฟิลิปินส์ (53% : 46) มาเลเซีย (45:27) รั้งท้ายสวนทางและความสุขสมต่ำมากโดยเกาหลี (35:11) และญี่ปุ่น (20:4) ● “ความถี่โดยเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์” ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา (จำนวนครั้ง) – ชาย ฟิลิปินส์ครองแชมป์ (17.4) ตามด้วยฮ่องกง (11.1) ออสเตรเลียและอินเดีย (9.4 และ 9.2) มาเลเซีย (8.4) ไทยอยู่ในระดับกลางค่อนข้างต่ำ (6.0) เกาะกลุ่มกับเกาหลี (5.6) และจีน ( 5.2) รั้งท้ายด้วยญี่ปุ่น (3.4) – หญิง ฟิลิปินส์ยังคงครองแชมป์ (11.1) ตามด้วยนิวซีแลนด์ (9.0) มาเลเซีย (7.2) อินเดีย (6.2) ออสเตรเลีย (5.9) เกาหลี (5.0) ไทยเกาะกลุ่มจีนอยู่ในระดับข้างต่ำ (4.6 และ 3.9) รั้งท้ายด้วยญี่ปุ่น (2.9) ● ในภาพรวม ผู้ชายที่มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศเต็มที่ (EHS เกรด 4) จะมีด้านดีเหนือกว่าผู้ชายที่มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศไม่เต็มที่ (EHS เกรด 3 และต่ำกว่า) ดังนี้ -คู่รักของตนจะ “ได้รับมีความพึงพอใจเต็มที่/สุขสมอย่างยิ่งในเรื่องกิจกรรมทางเพศ” (66% ในผู้ชายและ 67% ในผู้หญิง) – มีประสบการณ์ทางเพศที่ดีกว่าและมีเพศสัมพันธ์โดยเฉลี่ยบ่อยครั้งกว่า คือ 8.1 ครั้งต่อเดือนเมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีระดับการแข็งตัวไม่เต็มที่ คือ 6.5 ครั้งต่อเดือน – มีแนวโน้มสูงกว่าที่จะทำให้ทั้งตนเองและคู่รักมีความพึงพอใจในเรื่องกิจกรรม ทางเพศ ความรักและความโรแมนติก ชีวิตครอบครัว และการเป็นคู่สมรส/คู่รัก – มีระดับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมสูงกว่า ทีนี้คุณผู้ชายจะรู้ได้อย่างไรว่าของรักของหวงของคุณนั้นแข็งตัวใน ระดับเกรดใด เรื่องนี้อยากจะบอกเคล็ดลับง่ายๆ ในการตรวจวัดการแข็งตัวด้วยตนเองดังนี้ เกรด 1 …….. ความอ่อนนุ่มเท่ากับ…เต้าหู้ เกรด 2 ความตึงตังของน้องชายเหมือน…กล้วยหอมที่ปอกเปลือก เกรด 3 น้องชายแข็งขันพอประมาณเท่ากับ…กล้วยหอมที่มีเปลือก เกรด 4 แข็งขันขนาดเทียบได้กับ…หัวแครอท ลองสำรวจ ของรักของหวงดั่งดวงใจกันดูเป็นประจำนะคุณนะว่าขณะนี้ความสามารถในการที่จะ แข็งตัวนั้นอยู่ในระดับไหน ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกนั้น…ยอมรับได้เกรดเดียว……คือเกรด 4 เท่านั้น เกรด 3 …….ก็แค่พอถูไถเท่านั้น ไม่ได้ทำให้คู่นอนประทับใจแต่อย่างใดเลย ถ้าจะถามว่า…ทำไม ทำไม และ ทำไม คำตอบก็คือ ปัจจุบันนั้นเป็นที่รวมกันแล้วว่า ปุ่มคลิตอริสหรือปุ่มกระสันของผู้หญิงนั้นจะมี Crust หรือ บางคนเรียกว่าลำตัวที่เป็นวงรอบผนังช่องคลอด และการกระตุ้นปุ่มคลิตอริสจากการมีเซ็กซ์นั้นไม่ได้เกิดจากการเสียดสีในขณะ ที่ขยับเข้าออกแต่อย่างใด แต่เกิดจากการยืดขยายของลำตัวของคลิตอริส เข้าออกในขณะที่อวัยวะของผู้ชายเคลื่อนเข้าออกในช่องคลอดต่างหาก ขนาดของอวัยวะชาย…จึงสำคัญด้วยประการฉะนี้ !!! แม้ว่าตามตำราแล้ว….เทคนิคจะมีความสำคัญมากในการที่จะจูงคู่นอนขึ้นสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ แต่ขนาดที่แข็งขันตึงตัวเต็มที่จะทำให้สัมผัสรักที่เกิดจากการเสียดสีภายใน ไปกระตุ้นการยืดหดของลำตัวคลิตอริสเป็นการกระตุ้นส่งไปยังปมประสาทที่เกี่ยว ข้องกับเรื่องของเซ็กซ์จนกกระทั่งถึงจุดสุดยอด พอทราบแบบนี้ ผู้ชายที่มีแค่เกรด 3 ทุกคนก็อยากจะปรับปรุงให้เป็นเกรด 4 เพื่อการมีเซ็กซ์ที่สุขสมอันจะนำพาให้ชีวิตสดใสตามไปด้วย แน่นอนว่า เรื่องแบบนี้มีเคล็ดลับ…และเคล็ดลับอยู่ที่ 1. การออกกำลังกาย เป็นประจำวันวันละ 45 นาทีด้วยการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อ จะกระตุ้นการผลิต Growth Hormone ออกมาอย่างเต็มที่ ทำให้ทุกอย่างเต็มร้อยโดยไม่ต้องพึ่งตัวช่วย 2.นอนหลับสนิทในความมืดก่อนเที่ยงคืน จะช่วยให้การผลิตฮอร์โมนเพศชายสมบูรณ์เต็มที่ 3.รับประทานผักผลไม้สดที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นประจำโดยเฉพาะ มื้อเย็น 4.ใช้งานเป็นประจำสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะขึ้นชกจริงหรือฟิตซ้อมด้วยตนเอง

ถ้าชอบ ช่วยกดแชร์หน่อยจร้า
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in บทความเพศศึกษา.

Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

View posts by Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

ผมเป็นแอดมินเว็บครับ