10 ความเสี่ยง เซ็กซ์วัยรุ่นไทย

อ่านแล้วโหวตด้วย ชอบไหม?

10 ความเสี่ยง เซ็กซ์วัยรุ่นไทย ปัจจุบันวัยรุ่น ตั้งแต่ระดับมัธยมขึ้นไปเริ่มยอมรับเรื่องการมี เพศสัมพันธ์กันมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามยุคสมัยและเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่ปัจเจกบุคคลเริ่มเรียกร้องสิทธิเสรีภาพที่จะสนองความต้องการ ของตน โดยไม่ยอมถูกผูกมัดอยู่ภายใต้กรอบหรือจารีตของสังคมแบบเก่า ประกอบกับแรงยั่วยุของสื่อ ต่างๆ ที่ทำให้วัยรุ่นต้องการปลดปล่อยแรงกดดันทางเพศมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มพฤติกรรมของวัยรุ่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ และอยากเห็นผู้ใหญ่สมัยนี้พยายามเข้าใจเด็กวัยรุ่นภายใต้บริบทข องโลก และสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่เอาแต่ห้ามหรือวางกรอบให้เด็กเดินตาม ซึ่งเท่ากับจะยิ่งเป็นการสะสมแรงกดดันให้เด็กยิ่งมีพฤติกรรมเบี ่ยงเบนมากขึ้นอีก เหล่านี้ เป็นความคิดเห็นของ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้จัดการเครือข่ายการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ยังมีต่อไปอีกว่า “อยากขอร้องให้วัยรุ่นฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ใหญ่ให้มากขึ้น เพราะผู้ใหญ่เหล่านี้ต่างหวังดีและห่วงใยบุตรหลานทั้งสิ้น ที่สำคัญผู้ใหญ่จะมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่า”การที่วัยรุ่นมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่อง ธรรมดา และนิยมมีเพศสัมพันธ์กันในวันวาเลนไทน์นั้น อยากเตือนว่าหากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแล้วจะมีภัยแ ละผลกระทบตามมาถึง 10 ประการ ฉะนั้น จึงอยากให้วัยรุ่นคิดให้ดี ก่อนที่จะใช้ชีวิตเสรีทางเพศเกินขอบเขต สำหรับภัยและผลกระทบ 10 ประการที่วัยรุ่นจะได้รับจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคือ 1.ท้อง แท้ง หรือจับผ้าอ้อมก่อนใบปริญญา ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันจะเห็นว่าการทำแท้งของวัยรุ่นทั้งที่ไปใช้บริ การคลินิกและที่กินยาเองมีสูงถึงกว่าปีละแสนราย ซึ่งการตั้งท้องและทำแท้งยังนำมาซึ่งชีวิตการเรียนที่พังพินาศไ ป รวมถึงบางรายที่มิได้ทำแท้ง ก็ต้องเริ่มชีวิตการเป็นแม่ตั้งแต่วัยรุ่นที่ยังขาดความพร้อมแล ะนำมาซึ่งปัญหาทั้งแม่และเด็กมากมาย ส่วนวัยรุ่นที่คิดว่าจะไม่มีการตั้งท้องเพราะอุปกรณ์ คุมกำเนิดน ั้น จากงานวิจัยพบว่า แม้จะมีการใช้ถุงยางอนามัยก็ยังมีโอกาสพลาดได้สูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1 ใน 5 ครั้งที่มีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัยก็ยังมีโอกาสพลาดแล ะตั้งท้องได้ เนื่องจากคุณภาพของถุงยางเสื่อมหรือมีวิธีการใช้ที่ไม่ถูกต้อง และการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดก็มีโอกาสพลาดได้สูงถึง 5 เปอร์เซ็นต์2. ซึมเศร้า เหงาลึก จากการเปลี่ยนคู่บ่อยๆ ซึ่งจากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์เสรีเปลี่ยนคู่นอนบ่อย โดยเฉพาะ ฝ่ายหญิง ซึ่งในส่วนลึกยังต้องการความผูกพันมากกว่าเพศชาย ฝ่ายหญิงที่มักเป็นฝ่ายถูกทิ้งจึงอยู่ในภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนท ี่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เสรีหลายเท่า และที่สำคัญจากสถิติพบว่าวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์เสรีมีอัตรากา รฆ่าตัวตายสูงกว่าวัยรุ่น ที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เสรี3. ติดโรค อวัยวะเพศเน่า มีงานวิจัยทางการแพทย์ชี้ชัดว่า แม้จะมีการใช้ถุงยาอนามัยก็ยังไม่สามารถปลอดภัยจากโรคติดต่อทาง เพศต่างๆ เช่น โรคผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ รวมถึงโรคอื่นๆ เช่น โรคหนองในที่ในหลายประเทศพบว่า กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-29 ปี เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อกามโรคมากที่สุด4. เรียนตก งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า ผลของการมีเซ็กซ์ในวัยรุ่นสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนและผลการ เรียนที่ตกต่ำลงด้วย5. เสียชื่อเสียง การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมักตกเป็นขี้ปากที่ถูกพูดต่อๆ กันไปในกลุ่มเพื่อนทั้งหญิงชาย และนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่เลวร้าย เช่น ผู้หญิงถูกพูดถึงว่า “ถูกฟันแล้ว” ผู้ชายถูกพูดถึงว่าเป็น “นักล่าพรหมจรรย์” ที่น่ากลัวสำหรับผู้หญิง เป็นต้น6. หมิ่นหญิง หยามชาย การที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เสรีมากขึ้นทำให้การมองเห็น คุณค่าตน เองและผู้อื่นเปลี่ยนไป การติดเซ็กซ์ ทำให้วัยรุ่นไม่อาจยกระดับการมองคุณค่าความเป็นหญิงความเป็นชาย ได้มากไปกว่าการสนองความใคร่ซึ่งกันและกัน 7. ถูกหลอกซ้ำซาก วัยรุ่นหญิงจะพบว่าตนเองถูกหลอกให้รักหรือหลงเพื่อแลก กับเซ็กซ์ อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลบ่งชี้ว่า เด็กวัยรุ่นชายเองก็อาจถูกหลอกโดยเพื่อนชายและเพื่อนหญิง โดยใช้เซ็กซ์เป็นสื่อเพื่อให้ได้ “สิ่งของ” หรือสิ่งต่างๆที่วัยรุ่นต้องการ8. ใช้เซ็กซ์เลี้ยงรัก วัยรุ่นจะเริ่มคุ้นเคยกับการมีเพศสัมพันธ์ตามความต้องการหรือคว ามใคร่มากกว่าความรู้สึกรัก ซึ่งท้ายที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นจะมีแต่ความไม่แน่นอน และไม่ยั่งยืน9. เจอคนดีจริงก็อาจแห้ว โดยเฉพาะ ฝ่ายหญิงที่รู้สึกว่าตนเองมีเบื้องหลังที่ไม่ดีอาจปฏิเสธตนเองห รือปิดบังอดีตตนเองไม่ได้ก็อาจถูกปฏิเสธ ส่วนฝ่ายชายเองเมื่อพบผู้หญิงดีๆ ก็อาจเสี่ยงถูกปฏิเสธจากผู้หญิงดีๆ เช่นกัน เพราะถือว่าผู้ชายโชกโชนเกินจะรับได้10. ทำลายอนาคตชีวิตคู่ อันเนื่องมาจากความทรงจำที่เลวร้ายในช่วงวัยรุ่นของกันและกัน ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในการไม่เคารพซึ่งกันและกัน หรืออาจทำลายชีวิตคู่อันเนื่องมาจากภาวะเจ็บป่วยจากกามโรคหรือก ารทำแท้งที่ทำลายภาวะเจริญพันธุ์ของตนเอง ดร.อมรวิชช์เห็นว่า วัยรุ่นที่มองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเพียงเรื่องฉาบฉวย ธรรม ดานั้น อยากให้คิดทบทวนให้ดี โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่จะมีผลกระทบสูง เพราะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วฝ่ายหญิงจะมีปัญหาซึมลึกกว่าฝ่ายชา ยมากนัก และอยากให้มองวันวาเลนไทน์เป็น “วันรักบริสุทธิ์” ไม่ใช่ “วันคร่าความบริสุทธิ์” จะดีกว่า ที่สำคัญวัยรุ่นต้องรู้จักปฏิเสธแรงยั่วยุทางเพศให้ดีกว่านี้ โดยมองเหตุผลต่างๆ ข้างต้น ไม่ใช่ปล่อยตัวตามกระแสหรือกลุ่มเพื่อนเพียงอย่างเดียว

ถ้าชอบ ช่วยกดแชร์หน่อยจร้า
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in บทความเพศศึกษา.

Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

View posts by Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

ผมเป็นแอดมินเว็บครับ